Mực Hero Color 7200

Lượt đấu giá: 2000 vnđ

Tối đa 15 lượt 1 ngày

Giá niêm yết:

100.000 đ

Thời gian bất đầu

10 giờ, 09/11/2017

Thời gian kết thúc

13 giờ, 09/11/2017

Thời gian còn lại

Mức giá thấp nhất

622000 VNĐ

Nhắn tin cho chúng tôi